Монетаризация на злато и нумизматика

Науката нумизматика, произхожда от латинското numisma, гръцкото монета – nómisma. Тя се занимава с изучаване на миналото и историята на монетите, като платежните средства. Наречието за пари още значи наука за монетите и извор на исторически знания и служи в помощ на история и археология.

Като водещ обект на нумизматика се открояват и банкноти, значи, медальони и ордени. Нумизматика е и название за колекциониране на монети като вид хоби, а днес нумизматиката се е превърнала и в сериозен бизнес.

Колекционирането на монети като хоби е и търговия, която най-силно се разпространява и развива в САЩ. За едни от най-ценните монетите се смятат тези сечени в Римската империя, те са популярни с многообразие и редки видове. В историята на българските монети и парични знаци са важни сечените в Рим, във Византия и Европа по време на средновековието. Наличието на антични монети обяснява и една от формите и проявите на иманярство, като археологични обекти.

За най-стари български монети се смятат тези от 1916 г. Те са разпространени като разплащателно средство, а една част от тях били претопени.

Появата на парите от недрата на простото стоков производство и провокирана от натуралната размяна е важен и сложен процес, които преминава през множество етапи и търпи редица реформи. На фона на грандиозното утвърждаване на универсализацията на паричната стока, известна още като монетаризация на златото се зараждат и техническите причини и изискванията. Всички тези неща налагат трансформацията на парите, преминавайки през няколко съществени етапа, които и определят изискванията за парите днес, а именно:

Качествена еднородност – това значи, че едно и също количество парична стока, без значение дали идва от Патагония или Чукота има едни и същи свойства.

Делимост – това налага парите да се делят на части, без да нарушават стойността си.

Съхраняемост – това е гаранта за устойчивостта на монетата, парата, която и след време, независимо от външните фактори, да не мени физическата си цялост.

Преносимост – голяма стойност в малки размери.

Златото е първият метал, които бил познат на човека, той е в самородно състояние, а за да опознае и останаите метали, човекът, трябвало да овладее металургията. И това не е всичко. Така, човекът поставил на челна позиция златото като благороден метал и единствено разменно средство –рядък и скъп метал.